ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ–
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ,
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,
ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-09-2021
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 και 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8- 2017 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  3. Την αριθ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017».
  4. Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β') Υπουργική απόφαση σχετική με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017.
  5. Την αριθ. 60944/Ζ1/28-05-2021 (ΦΕΚ 2358/03-06-2021 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών Μονάδων τους».
  6. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23-09-2020 τ. Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
 
εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς επίσης για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Ο παραπάνω εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του ιδρύματος, με διετή  θητεία, από 1-09-2021.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, διαδικτυακά, από 08:30 μέχρι 15:00.
   Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και αποτελείται από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, πρωτοκολλούνται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου και υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή δια του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού. Ειδικότερα, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουλίου και ώρα 12:30 μ.μ., με αίτηση του ενδιαφερόμενου προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή, την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των εκλογών, δηλαδή την ανακήρυξη των υποψηφίων, την ψηφοφορία, τον ορισμό αντιπροσώπου από τους υποψηφίους κλπ., εφαρμογή έχουν οι αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β΄) και αριθ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄)  αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.         
 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί: (α) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, (β) στην κεντρική ιστοσελίδα του Α.Π.Θ., γ) στο site της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

 

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Η Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στα social networks.

Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Κτίριο Διοίκησης Τμήματος Ιατρικής, 2ος όροφος
Έναντι κεντρικής εισόδου Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ: (2310) 999220, 999250
E-mail: info@health.auth.gr
URL: www.auth.gr/health

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.